Non-Teach

NameDesignationQualificationComplete Adderss
Sri Rajendra YadavSenior ClerkB.A.Azamgarh
Sri Tirshu YadavLibrarianB.Ed., B.LibAzamgarh
Sri Dharmendra Yadav   
Sri Harendra Yadav   
Sri Shiv Chandra